Zajęcia muzyczne i ruchowe

This slideshow requires JavaScript.

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem i tworzeniem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym stanowią integralną część systemu kształcenia.

Nasze dzieci poprzez zabawy muzyczne, grę na instrumentach i wspólny śpiew polskich piosenek, rytmizowanie polskich rymowanek mają szansę nie tylko świetnie się bawić, ale również rozwijać aparat mowy, wzbogacać słownictwo, poczucie rytmu, koordynację słuchowo-ruchową, pamięć i wyobraźnię. Na zajęciach dzieci nabywają również umiejętność współpracy w zespole rozwijając przy tym umiejętności taneczne i zdolności muzyczne. Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólno wychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się psychicznych zahamowań.

Założenia zajęć muzyczno – ruchowych:

 • uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki
 • rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki
 • rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki
 • wyzwolenie u dzieci tendencji do samodzielnego rozwijania inwencji twórczej poprzez formy ruchowo- muzyczno- słowne
 • uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
 • identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 • kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych
 • rozwijanie dyspozycji słuchowo-głosowych oraz słuchowo–ruchowych
 • wdrażanie do umiejętności słuchania muzyki
 • kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku;
 • uwrażliwianie na estetykę ruchu
 • układanie tekstu do wysłuchanej melodii oraz melodii do wybranego tekstu;
 • wyrobienie poczucia rytmu, słuchu
 • poznawanie i różnicowanie dźwięków instrumentów muzycznych (pianino, gitara, skrzypce, instrumenty perkusyjne: kołatka, dzwonki, trójkąt, marakasy itp.
 • zapoznanie z nazwą, budową i sposobem gry na instrumentach muzycznych
Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.