Regulamin

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Bath

REGULAMIN

 1. Godziny otwarcia szkoły: 9.55– 14.15 Zajęcia odbywają się od 10.00 do 14.00.

Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić dziecko/dzieci od godz. 9:55 do godz. 10:00 i przekazać je nauczycielowi, natomiast odbiór dzieci odbywa się bezpośrednio od nauczyciela o godz. 14:00. W przypadku, dziecko będzie odbierane wcześniej lub przyprowadzane później, ewentualnie nieobecne, należy powiadomić dyrektora poprzez wysłanie wiadomości sms na numer 07710816449 lub maila na adres szkola@sp-bath.org.uk

Rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać na terenie szkoły bez wcześniejszej zgody Dyrektora, umówienia się i wpisania do Księgi Gości.

 1. Siedziba Szkoły od września 2021 mieści się w:

Moorlands Schools Federation (junior site),                                                                                                                                                Chantry Mead Road,                                                                                                                                                                                                    Bath, BA 2 2 DE

E-mail:szkola@sp-bath.org.uk

 1. Czesne za sobotę wynosi:
 • Za jedno dziecko £15
 • Za każde dodatkowe dziecko £3
 • Składka dla Polskiej Macierzy Szkolnej, rocznie £3 za każde dziecko, płatne przy pierwszej fakturze.
 1. Podział na lekcje:
 • 10.00-10.40 Lekcja 1
 • 10.40-10.50 Przerwa
 • 10.50-11.30 Lekcja 2
 • 11.30-12.00 Przerwa na drugie śniadanie
 • 12.00-12.40 Lekcja 3
 • 12.40-12.45 Przerwa
 • 12.45-13.25 Lekcja 4
 • 13.25-13.30 Przerwa
 • 13.30-14.00 Lekcja 5

W razie potrzeby podział lekcji może ulec zmianie.

 1. Nauczanie dostosowane jest do potrzeb i wieku uczniów i oparte na:
 • Ramach programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Polskich Sobotnich Szkół za granicą. Korzystamy z podręczników dla szkół polonijnych pod redakcją Małgorzaty Pawlusiewicz oraz z autorsko przygotowywanych kart pracy.
 1. Każdy uczeń przynosi:
 • Zapakowane drugie śniadanie i niegazowany napój w plastikowej butelce (najlepiej wodę), powinny być one podpisane. (Prosimy aby dzieci nie przynosiły napojów gazowanych lub w szklanych butelkach.) Uczniowie mają stały dostęp do świeżej wody.
 • Dzieci młodsze, które noszą pieluchy, prosimy aby miały także zapas pieluch, chusteczki nawilżone i ubrania na zmianę.
 • Piórnik (podpisany) wyposażony w: kredki, ołówek, długopis, gumkę do wycierania, temperówkę, klej w sztyfcie, bezpieczne nożyczki, linijkę. Ewentualne materiały potrzebne do wykonania zaplanowanych projektów ( nauczyciel będzie informował o potrzebie przyniesienia).
 • Podręcznik odpowiedni dla danej klasy oraz zeszyt – można je nabyć w szkole.

Wszystkie rzeczy ucznia powinny być podpisane, aby uniknąć przypadkowego zagubienia.

 1. Od uczniów szkoły oczekuje się:
 • Punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje.
 • Przychodzenia w wygodnej odzieży, nie stanowiącej zagrożenia dla ich zdrowia i bezpieczeństwa (szczególnie chodzi tu o obuwie).
 • Systematyczności w nauce.
 • Udziału w imprezach organizowanych przez Szkołę.
 • Szacunku w stosunku do osób dorosłych i siebie nawzajem.
 • Posługiwania się językiem polskim na zajęciach w szkole (jeżeli język polski jest językiem drugim uczniowie mogą liczyć na wsparcie).
 • Wykonywania poleceń pracowników i wolontariuszy Szkoły.
 1. Uczniom zabrania się:
 • Przynoszenia do szkoły orzechów oraz produktów zawierających orzechy ze względu na poważne, zagrażające życiu, alergie u niektórych z naszych uczniów. Prosimy o poważne podejście do tej kwestii, nie chcemy przecież zagrozić zdrowiu czy życiu któregokolwiek z naszych dzieci.
 • Używania wulgarnych słów, obrażania oraz bicia innych osób.
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i dopalaczy oraz przyjmowania nielegalnych używek.
 • Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Szkoła nie bierze odpowiedzialności jeżeli zostałyby uszkodzone, a podczas dnia szkolnego (10.00-14.00) ich używanie jest zabronione.
 • Biegania i hałasowania podczas zajęć oraz biegania po korytarzach szkolnych podczas przerw.
 • Zaśmiecania szkoły.
 • Wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw.
 • Przebywania w klasie podczas przerw bez nadzoru nauczyciela bądź asystenta.
 1. Konsekwencją nieprzestrzegania Regulaminu przez ucznia może być:
 • Upomnienie przez Nauczyciela.
 • Upomnienie przez Dyrektora Szkoły.
 • Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarnej z uczniem przez Dyrektora, w obecności rodziców/opiekunów.
 • Zakaz wstępu na teren szkoły przez jedną sobotę.
 • Zawieszenie lub skreślenie z listy uczniów
 1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do:
 • Wypełnienia formularza zapisu na dany rok szkolny oraz informowania o zmianach np: potrzeby, adres, dane kontaktowe.
 • Wypełnienia wniosku o wydanie/przedłużenie ważności legitymacji szkolnej na dany rok szkolny.
 • Punktualnego i regularnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z punktem 1 Regulaminu.
 • Zapoznania się z Regulaminem szkoły i jego przestrzegania.
 • Pisemnego (email, sms, notatka) powiadomienia nauczyciela o nieobecności lub spóźnieniu dziecka/dzieci.
 • Jeżeli według nauczyciela stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w zajęciach szkolnych, rodzic/opiekun zostanie poproszony i jest zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły. Personel szkoły nie podaje żadnych leków uczniom.
 • Terminowego regulowania opłat semestralnych, zgodnie z harmonogramem opłat. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto w banku Barclays:

Frederic Chopin Integrative Saturday School in Bath 

sort code: 200506,

numer konta: 00324728.

Brak terminowej wpłaty (nieuzgodniony wcześniej) uniemożliwia udział dziecka/dzieci w zajęciach szkolnych. Nieobecność dziecka w szkole z powodu choroby, wyjazdu, zakazu dyscyplinarnego itp. nie jest podstawą do domagania się zwrotu wpłaty za szkołę.

 • Systematycznego sprawdzania postępów dzieci w nauce poprzez indywidualny i wcześniej zaplanowany konktakt z nauczycielem.
 • Pomagania dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
 • Umożliwienia dzieciom udziału w imprezach i wydarzeniach szkolnych. Pomoc rodziców w imprezach szkolnych jest nieoceniona i mile widziana.
 • Pokrycia wszelkich kosztów napraw szkód spowodowanych przez swoje dziecko.
 1. Władze Szkoły:
 • Zobowiązane są zadbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć.
 • Zobowiązane są do ubezpieczenia Szkoły od odpowiedzialności publicznej.
 • Zachowania poufności odnośnie do spraw powierzonych szkole przez Rodziców/Opiekunów uczniów.
 • Nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory szkolne, zabawki, odzież, urządzenia elektroniczne, biżuteria itp. Rodzice/opiekunowie powinni upewnić się przy odbiorze dzieci, że zabrały one ze szkoły wszystkie swoje rzeczy.
 • Zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego Regulaminu jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.