Regulamin

Regulamin Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina w Bath.

1. Godziny otwarcia szkoły: 9.55– 14.05 Zajęcia odbywają się od 10.00 do 14.00.
Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić dziecko/dzieci od godz. 9:55 do godz. 10:00 i przekazać je nauczycielowi, natomiast odbiór dzieci odbywa się bezpośrednio od nauczyciela o godz. 14:00.

2. Siedziba Szkoły mieści się w budynku:
Abbot Alphege Academy
Beckford Drive                                                                                                                    Bath                                                                                                                                             BA1 9AU                                                                                                                                    Tel: 07710816449
E-mail:szkola@sp-bath.org.uk

3. Czesne za sobotę wynosi:
• Za jedno dziecko £12
• Za dwoje dzieci £15                                                                                                                • Za troje dzieci £18

4. Podział na lekcje:
• Lekcja 1: 10.00 – 10.40
• Lekcja 2: 10.50 – 11.30
• Lekcja 3: 11.50 – 12.30
• Lekcja 4: 12.40 – 13.20
• Lekcja 5: 13.30 – 14.00
Podział lekcji może ulec zmianie, gdy nastąpi taka potrzeba w danej klasie (dotyczy to w szczególności klas najmłodszych).

5. Nauczanie dostosowane jest do potrzeb i wieku uczniów i oparte na:
• Ramach programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Polskich Sobotnich Szkół za granicą
• Programie Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie

6. Każdy uczeń przynosi:

  • Właściwe podręczniki

  • Piórnik (podpisany) wyposażony w: kredki, ołówek, długopis, gumkę do wycierania, temperówkę, klej w sztyfcie, bezpieczne nożyczki, linijkę.

  • Drugie śniadanie i butelkę z wodą (powinny być podpisane). Prosimy aby dzieci nie przynosiły napojów gazowanych, ani napojów w szklanych butelkach.

  • Dzieci młodsze, które noszą pieluchy, prosimy aby miały także zapas pieluch, chusteczki nawilżone i ubrania na zmianę.

7. Od uczniów szkoły oczekuje się:
• Punktualnego i regularnego uczęszczania na wszystkie lekcje (nie dotyczy katechezy, która nie jest obowiązkowa).
•Przychodzenia w wygodnej odzieży nie stanowiącej zagrożenia dla ich zdrowia i bezpieczeństwa (szczególnie chodzi tu o obuwie).
• Systematyczności w nauce.
• Udziału w imprezach organizowanych przez Szkołę.
• Szanowania siebie nawzajem.
• Posługiwania się językiem polskim na zajęciach w szkole (jeżeli język polski jest językiem drugim uczniowie mogą liczyć na wsparcie).

8. Uczniom zabrania się:
• Używania wulgarnych słów, obrażania oraz bicia innych osób.
• Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i dopalaczy oraz przyjmowania nielegalnych używek.
•Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (poza wyznaczonym do tego czasem).
• Biegania i hałasowania podczas zajęć.
• Zaśmiecania szkoły.
• Wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw.
• Przebywania w klasie podczas przerw bez nadzoru nauczyciela bądź asystenta.

9. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń Nauczycieli i Zarządu Szkoły.

10. Konsekwencją nieprzestrzegania Regulaminu przez ucznia może być:
• Upomnienie przez Nauczyciela.
• Upomnienie przez Dyrektora Szkoły.
• Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarnej z uczniem przez Dyrektora, w obecności rodziców/opiekunów.
• Zakaz wstępu na teren szkoły przez jedną sobotę.
• Zawieszenie lub skreślenie z listy uczniów.

11. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do:
• Punktualnego i regularnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z punktem 1 Regulaminu.
• Zapoznania się z Regulaminem szkoły i jego przestrzegania.
• Pisemnego (email, sms, notatka) powiadomienia nauczyciela o nieobecności lub spóźnieniu dziecka/dzieci.                                                              •Pisemnego informowania szkoły o potrzebie wcześniejszego odebrania dziecka, wraz z podaniem godziny odbioru dziecka.
• Jeżeli według nauczyciela stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w zajęciach szkolnych, rodzic/opiekun zostanie poproszony i jest zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły.

Personel szkoły nie podaje żadnych leków uczniom.

• Terminowego regulowania opłat semestralnych, zgodnie z harmonogramem opłat. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto w banku Barclays:
Frederic Chopin Integrative Saturday School in Bath
sort code: 200506,
numer konta: 00324728.
Brak terminowej wpłaty uniemożliwia udział dziecka/dzieci w zajęciach szkolnych. Nieobecność dziecka w szkole z powodu choroby, wyjazdu, zakazu dyscyplinarnego itp. nie jest podstawą do domagania się zwrotu wpłaty za szkołę.
• Systematycznego sprawdzania postępów dzieci w nauce poprzez kontakt z nauczycielem i uczestnictwo w wywiadówkach szkolnych.
• Pomagania dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
• Umożliwienia dzieciom udziału w imprezach i wydarzeniach szkolnych. Pomoc rodziców w imprezach szkolnych jest mile widziana.
• Pokrycia wszelkich kosztów napraw szkód spowodowanych przez swoje dziecko.

12. Władze Szkoły:
• Nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory szkolne, zabawki, odzież, urządzenia elektroniczne, biżuteria itp. Rodzice/opiekunowie powinni upewnić się przy odbiorze dzieci, że zabrały one ze szkoły wszystkie swoje rzeczy.
• Zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego Regulaminu jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.